NuKo.lv Lietošanas noteikumi/ Distances līgums

Lietošanas noteikumu pēdējās atjaunināšanas datums:  09.07.2024.

 1. Noteikumos lietotie termini:
  1. Interneta veikals – Pārdevēja izveidotā tiešsaistes tirdzniecības vietne, kas atrodas interneta tīmekļa vietnē NuKo.lv.
  2. Noteikumi – šie Interneta veikala un Telefona veikals lietošanas noteikumi, kā arī to papildinājumi un grozījumi, kas ir publicēti interneta tīmekļa vietnē NuKo.lv. Noteikumi nosaka Interneta veikala un Telefona veikala lietošanas kārtību, Preces pirkšanas, apmaksas un piegādes kārtību, kā arī tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
  3. Pārdevējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S Digital", reģistrācijas Nr. 40203234925, juridiskā un pasta adrese: Ģertrūdes iela 39-15, Rīga, LV-1011, otrā korespondences adrese: Getliņu 18, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121, faktiskā adrese: Getliņu 18, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121, tālruņa numurs 24116611, e-pasta adrese: nuko@nuko.lv, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar Noteikumiem piedāvā un pārdod Preci Pircējam.
  4. Patērētājs – Pircējs, kas ir fiziskā persona un kas iegādājas Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.
  5. Pircējs – rīcībspējīga fiziskā (ir sasniegusi 18 gadus vecumu) vai juridiskā persona, kas reģistrējas Interneta veikalā un/vai izdara Preces pasūtījumu Interneta veikalā vai pa tālruni.
  6. Pirkuma līgums – līgums par Preces pārdošanu un piegādi, kas ir noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju un kam ir piemērojami šie Noteikumi.
  7. Prece – jebkura prece, kura ir izvietota Interneta veikalā Pircējam redzamā veidā, un kuru Pircējs var pasūtīt un iegādāties.
  8. Telefona veikals – Pārdevēja izveidota tirdzniecības vieta, kurā Pircējs var nopirkt Preci izmantojot telefonsakarus. 
 2. Pirkuma līguma priekšmets
  1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Interneta veikalā izvietoto un Pircēja izvēlēto Preci saskaņā ar šiem Noteikumiem.
  2. Noteikumi ir saistoši visiem Preču pirkumiem, kas izdarīti Interneta veikalā vai Telefona veikalā.
  3. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis Preces pasūtījumu Interneta veikalā vai Telefona veikalā, samaksāja par Preci (ja vien Noteikumi neparedz apmaksu Preces saņemšanas brīdī vai pēcapmaksu) un saņēma apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu. Pirkuma līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei. 
 1. Reģistrācija Interneta veikalā
  1. Pircējam, kurš vēlas pasūtīt Preci Interneta veikalā, ir jāreģistrējas Interneta veikalā kā privātpersonai vai juridiskai personai. Lai kļūtu par reģistrētu Interneta veikala lietotāju personai ir:
   1. jāienāk Interneta veikalā, izmantojot savu facebook.com vai draugiem.lv, vai google.com profilu, vai
   2. jāpievienojas Interneta veikalam, izveidojot savu lietotāja profilu. Lietotāja profila izveidei jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija (fiziskām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, parole u.c., bet juridiskas personas papildus norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr. juridisko adresi, PVN maksātāja numuru un bankas kontu).
  2. Reģistrējoties Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.
  3. Pircēja sniegtie reģistrācijas dati tiek atspoguļoti Interneta veikala sadaļā “Lietotāja profils”. Pircējs ir atbildīgs par sadaļā “Lietotāja profils” esošo datu pareizību un aktualitāti. Gadījumā, ja sadaļā “Lietotāja profils” norādītie Pircēja dati ir mainījušies, Pircējam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot.
  4. Pēc reģistrācijas veikšanas Pircējs nodrošina, ka Pircēja izveidotā parole netiek atklāta trešajām personām.
  5. Pircējs ir atbildīgs par jebkurām Interneta veikalā veiktām darbībām, kas ir izdarītas, pieslēdzoties Interneta veikalam ar Pircēja piekļuves datiem. Ja Interneta veikalam pieslēdzas trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
  6. Gadījumā, ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir pienākums nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot Noteikumos vai Interneta veikalā norādīto tālruni vai e-pastu, un sekot turpmākiem Pārdevēja norādījumiem.
  7. Gadījumā, ja Pircējs vēlas saņemt uz savu e-pastu un/vai mobilo telefonu (sms veidā) Pārdevēja vai viņa partneru jaunumus, informatīvos un reklāmas paziņojumus/piedāvājumus, tad veicot reģistrāciju vai savā lietotāja kontā Pircējs atzīmē laukumu “ Es piekrītu saņemt NuKo.lv piedāvājumus e-pastā” un/vai “ Es piekrītu saņemt NuKo.lv piedāvājumus un jaunumus ar SMS”. Ja Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētos laukumus vai vēlāk ir atteicies no informācijas saņemšanas, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, konta reģistrācijas apstiprinājums, rēķins, informāciju par pasūtījuma atcelšanu, u.tml.). Pircējs nevar atteikties no ziņas saņemšanas par savu pasūtījumu e-pastā, jo tā ir Pirkuma līguma sastāvdaļa. Reģistrējoties un veicot pirkumu Pircējs piekrīt saņemt ziņas par savu pasūtījumu e-pastā. 
 1. Personas datu apstrāde
  1. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvos aktu prasībām un Pārdevēja izstrādāto Privātuma politiku. Ar Pārdevēja Privātuma politiku vai iepazīties šeit.
  2. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
  3. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai identificētu Pircēju un Pircēja norādīto Preces saņēmēju, organizētu Preces pārdošanu un piegādi, izrakstītu grāmatvedības dokumentus, atmaksātu Pircējam pārmaksātu naudu par atgriezto Preci, administrētu parādsaistības, izpildītu citas no šo Noteikumu un likuma izrietošās saistības, nodrošinātu Pircējam iespēju izmantot citus Interneta veikala vai Telefona veikala pakalpojumus, u.c. Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
  4. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar Pircēja piekrišanu. 
 1. Preces pasūtīšana
  1. Pircējs var pasūtīt Preci Interneta veikala tīmekļa vietnē NuKo.lv vai Telefona veikalā, zvanot pa tālruni + 371 28815151.
  2. Minimālā Preču pasūtījuma summa (Pārdevējs nepārdod un nepiegādā Preces par kopsummu, kas ir zemāka par attiecīgajam pārdošanas veidam noteikto minimumu.):
   1. Veicot pasūtījumu Interneta veikala tīmekļa vietnē NuKo.lvEUR 19,99;
   2. Veicot pasūtījumu par tālruni – EUR 19,99.
  3. Pārdevējs pieņem pasūtījumu:
   1. Interneta veikalā tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Pārdevēja noteiktās Interneta veikala darbības robežās  - skatīt šeit. ;
   2. Telefona veikalā tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Pārdevēja noteiktās Telefona veikala darbības robežās  - skatīt šeit.
  4. Interneta veikala pasūtījuma apstrādes un iepakojuma maksa ir atrunāta šeit.   
  5. Pircējs izvēlas Preci, iepazīstoties Interneta veikalā, vai Telefona veikalā ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu.
  6. Interneta veikalā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču un Preču iepakojuma fotoattēls var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
  7. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no Preču izskata dabā.
  8. Pasūtījuma veikšana Interneta veikala tīmekļa vietnē NuKo.lv:
   1. Pircējs veido pasūtījumu, nospiežot pie izvēlētas Preces pogu “Ielikt grozā”. Pievienojot Preci iepirkuma grozam, Prece vēl netiek iegādāta. Iepirkuma groza saturu Pircējs var brīvi mainīt līdz samaksas veikšanai vai pasūtījuma apstiprināšanai, pēcapmaksas gadījumā.
   2. Veicot pasūtījumu, Pircējs norāda Preces piegādes informāciju (piegādes adresi un laika posmu), kā arī Preces saņēmēja vārdu, uzvārdu un telefona numuru (ja Preces saņēmējs nav Pircējs).Veicot pasūtījumu,Pircējs apliecina, ka piekrīt iegādāties Preci saskaņā ar šiem Noteikumiem.
   3. Pircējs ir atbildīgs par iepirkuma groza izveidi un korektas piegādes informācijas norādīšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajai personai tādēļ, ka Pircējs, piemēram, ir pievienojis iepirkuma grozam nevēlamu Preci, norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.
   4. Saņemot Pircēja pasūtījumu un pilnu samaksu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad lūdzam Pircēju sazināties ar Pārdēvēju pa e-pastu nuko@nuko.lv vai telefoniski.
  9. Pasūtījuma veikšana Telefona veikalā:
   1. Veicot pasūtījumu pa tālruni, Pircējs norāda Pircēja vārdu, tālruņa numuru, e-pastu (ja ir), Preci, tās daudzumu, piegādes adresi un vienojas ar Pārdevēju par piegādes laika posmu. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka piekrīt iegādāties Preci saskaņā ar Noteikumiem.
  10. Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegādāties alkoholiskos dzērienus vai enerģijas dzērienus:
   1. Pircējs var pasūtīt alkoholiskos dzērienus tikai Interneta veikalā, jebkurā diennakts laikā, taču tā piegāde (Preces nodošana) var notikt tikai un vienīgi laika posmā no plkst. 8.00 līdz 22.00. Ja kāda iemesla dēļ piegādes laiks iziet ārpus noteiktā atļautā alkohola piegādes laika (plkst. 8.00 – 22.00), alkohols Pircējam netiks izsniegts;
   2. pirms pirkuma apmaksas, Pircējam ir nepieciešams apliecināt savu identitāti un vecumu (ka ir vismaz 18 gadus vecs), izmantojot kādu no Interneta veikala piedāvātajiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;
   3. samaksa par alkoholu ir atļauta, izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķinus;
   4. alkohola vai enerģijas dzēriena piegādes brīdī Preces saņēmējam ir pienākums uzrādīt kurjeram spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Preces saņēmējam neuzrādot derīgu personas apliecinošu dokumentu vai noskaidrojot, ka Preces saņēmējs  ir jaunāks par 18 gadiem, kurjers alkoholu vai enerģijas dzērienu nenodod un ir uzskatāms, ka Preču (alkohola/enerģijas dzēriena) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
  11. Informācija par speciālo Pārdevējam izsniegto atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai ir pieejama šeit.
  12. Pēc pasūtījuma pabeigšanas, to vairs nevar papildināt.
 1. Preces cena un norēķinu kārtība
  1. Preces cenas Interneta veikalā ir norādīta euro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli.
  2. Interneta veikalā Pārdevējs pārdod Pircējam Preci par cenu, kas ir norādīta Interneta veikalā pie katras Preces pasūtījuma veikšanas brīdī. Tomēr, ja starplaikā starp pasūtījuma uzsākšanu un pabeigšanu Preces cena ir mainījusies, Pircējam būs saistoša tāda Preces cena, kādu sistēma uzrādīs Preču apmaksas brīdī.
  3. Preces cena Telefona veikalā var atšķirties no Preces cenas Interneta veikalā. Pērkot Preces Telefona veikalā Pircējam ir saistoša tāda Preces cena, kādu sarunas laikā ir nosaucis Telefona veikala konsultants. Telefona veikalā Preces cena tiek nosaukta euro valūtā ar pievienotās vērtības nodokli.
  4. Pārdevējs neatbild par pasūtītā svara nodrošināšanu. Cena, kas tiek iekasēta par izpildītā pasūtījuma sveramajām precēm, tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā svara. Pārdevējs garantē, ka gadījumā, ja Preces faktiskais svars ir lielāks par Pircēja pasūtīto svaru, Pircējam netiks piestādīta papildmaksa. Ja piegādāto Preču svars ir mazāks par pasūtītās preces svaru, starpība starp summu, ko Pircējs ir samaksājis un piegādāto Preču svara cenu atmaksā atpakaļ , saskaņā ar 7.19 p.
  5. Pircējs samaksā par Preci, pakošanu un piegādi (ja maksa par piegādi tiek piemērota - sk. Noteikumu 7.sadaļu) saskaņā ar Noteikumos atļauto un Pircēja izvelēto maksāšanas veidu.
  6. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā Pircējs samaksā par Preci:
   1. uzreiz pēc pasūtījuma pabeigšanas (t.i. pēc iepirkuma groza izveides un piegādes adreses un laika posma izvēles), izmantojot kādu no šiem maksāšanas veidiem:
    1. Ar VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, debetkarti/kredītkarti, vai
    2. Tiešsaistes režīmā caur AS “Swedbank””, AS “Seb banka”, AS “Citadele banka” vai Luminor Bank AS internetbanku,
    3. izmantojot PayPal kontu;
    4. izmantojot savu Avansa bilanci;
    5. izmantojot Dāvanu karti.
   2. Juridiskās personas, kuras ir noslēgušās ar Pārdēvēju pēcapmaksas vienošanos, var veikt pasūtījumus ar pēcapmaksu.
  7. Samaksa par Preci un izvēlēto piegādes veidu (ja maksa par piegādi tiek piemērota) uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu pilnā apmērā (izņemot Noteikumu 6.vi.ii.punktu).
  8. Pasūtījumi, kas ir veikti Interneta veikalā tiek izpildīti tikai pēc tam, kad pilnā apmērā ir saņemta samaksa par Preci (izņemot Noteikumu 6.vi.ii. punktu) , pakošanu un piegādi (ja maksa par pakošanu un piegādi tiek piemērota saskaņā ar Noteikumiem).
  9. Veicot pasūtījumu pa tālruni, Pircēji samaksā par Preci un piegādi (ja maksa par piegādi tiek piemērota saskaņā ar Noteikumiem):
   1. piegādes brīdī skaidrā naudā vai ar VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, debetkarti/kredītkarti;
   2. Juridiskās personas, kuras ir noslēgušās ar Pārdēvēju pēcapmaksas vienošanos, var veikt pasūtījumus ar pēcapmaksu;
   3. izmantojot savu Avansa bilanci.
  10. Pircējs var veidot Interneta veiklā lietotāja profilā avansa bilanci, t.i. papildināt savu bilanci pie Pārdevēja par brīvi izvelētu summu, kuru var izmantot samaksas veikšanai pirkumiem Interneta veiklā. Lai papildinātu avansa bilanci Pircējam ir nepieciešams pieprasīt Pārdevējam izrakstīt priekšapmaksas rēķinu, rakstot uz nuko@nuko.lv, un veikt rēķina samaksu. 
  11. Pircējs var iegādāties Interneta veikalā Dāvanu karti, t.i. papildināt savu Dāvanu kartes bilanci pie Pārdevēja par izvēlētu summu, kuru var izmantot samaksas veikšanai pirkumiem Interneta veikalā. Lai iegadātos Dāvanu karti, Pircējam ir nepieciešams pieprasīt Pārdevējam izrakstīt priekšapmaksas rēķinu, rakstot uz nuko@nuko.lv, un veikt rēķina samaksu. Dāvanu karte ir derīga 12 mēnešus no rēķina apmaksas datuma, ja vien nav atrunāts rakstiski savadāk, vai Dāvanu kartes izsniegšanas dienas, ja Dāvanu karte ir uzdāvināta. Vienu dāvanu karti var izmantot vienam pirkumam.
 1. Preces piegāde
  1. Preces pasūtīšanas brīdī Interneta veiklā ir spēkā Interneta veikalā norādīta Preces piegādes maksa. Pasūtījumiem virs EUR 59,99 piegāde ir bezmaksas visā Latvijas teritorijā. Ar Preces piegādes maksu Interneta veikala veiktajiem pirkumiem (ja tāda tiek piemērota) vai iepazīties šeit, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  2. Preces pasūtīšanas brīdī Telefona veiklā ir spēkā Telefona veikalā nosaukta Preces piegādes maksa. Pasūtījumiem virs EUR 59,99 piegāde ir bezmaksas visā Latvijas teritorijā. Ar Preces piegādes maksu Telefona veikala veiktajiem pirkumiem (ja tāda tiek piemērota) vai iepazīties šeit, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  3. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā Latvijas Republikas teritorijā. Ar Preces piegādes teritoriju un laikiem:
   1. Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem vai iepazīties šeit, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa;
   2. Telefona veikalā veiktajiem pirkumiem vai iepazīties šeit, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  4. Pārdevējs veic Preces piegādi pasūtījumā norādītā adresē un laika posmā ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.
  5. Pēc pasūtījuma pabeigšanas, bet līdz piegādes uzsākšanas, Preču piegādes laiku un vietu ir iespējams mainīt, sazinoties ar Pārdevēju telefoniski vai pa e-pastu nuko@nuko.lv.
  6. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preces piegāde kavējas neparedzamu un/vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.
  7. Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona bez kavēšanās saņem Preci piegādes brīdī Preces pasūtījumā norādītajā piegādes adresē un laika posmā. Ja pasūtījumu norādītajā piegādes adresē Preci saņem cita persona, uzskatāms, ka Preci saņēmis Pircējs. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņem cita persona.
  8. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona Preces piegādes laika posmā atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, pēc pieprasījuma uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu un pieņemtu Preci.
  9. Ja Prece Pircējam tiek piegādāta ar kavēšanos vai netiek piegādāta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preces piegādes termiņu pārkāpšanu. 
  10. Ja Pircējs nav nodrošinājis 7.viii.punkta izpildi, Pārdevējs neatbild par Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preces piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt izmaksas un zaudējumu atlīdzību no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pircējam tā nav izsniegta un ir atgriezta Pārdevējam.
  11. Saņemot Preci, Pircēja vai Pircēja pasūtījumā norādītās personas pienākums ir pārliecināties par to, vai piegādātā Prece un tās daudzums atbilst pasūtījumam.
  12. Pēc pasūtījuma, kurš izveidots Interneta veikalā , saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir pieejams arī klienta profilā. Pasūtot Preci Interneta veikalā, Pircējs piekrīt saņemt elektroniski sagatavoto pavadzīmi.
  13. Saņemot pasūtījumu, kurš izveidots Telefona veikalā, Pārdevējs Pircējam pie pasūtījuma pievieno elektroniski sagatavotu attaisnojuma dokumentu – rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta.
  14. Gadījumā, ja Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona piegādes brīdī konstatē, ka:
   1. Preces iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai
   2. Prece daudzums neatbilsts pavadzīmes norādītajam, vai
   3. Prece piegādāta ar nokavējumu,
  15. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā piegādes dienā ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot atbilstošu paziņojumu caur savu lietotāja  profilu  Interneta veikalā, vai nosūtot vēstuli uz e-pasta nuko@nuko.lv, vai informējot par tālruni 24116611 Interneta veikala pasūtījumiem un 28815151 Telefona veikala pasūtījumiem. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka Prece ir piegādāta laicīgi, pavadzīmē noteiktajā daudzumā un bez arējiem bojājumiem. Pārdevējs neatbild par tādām Preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas šajā punktā noteiktajā kārtībā. Pārdevējs pārbauda Pircēja paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu. 
  16. Nekavējoties pēc Preces saņemšanas Pircēja pienākums ir pārbaudīt piegādātās Preces atbilstību pasūtītajai Precei, kā arī saņemtās Preces kvalitāti, tai skaitā Preces derīguma termiņu un marķējumu valsts valodā.
  17. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka:
   1. piegādāta pasūtījumam neatbilstoša Prece, vai
   2. Precei ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā, beidzies derīguma termiņš vai nav marķējums valsts valodā,
  18. Pircējam ne vēlāk kā Preces saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs (it īpaši attiecībā uz pārtikas precēm), nosūtot atbilstošu paziņojumu caur savu lietotāja  profilu  Interneta veikalā, vai nosūtot vēstuli uz e-pasta nuko@nuko.lv, vai informējot par tālruni 24116611 Interneta veikala pasūtījumiem un 28815151 Telefona veikala pasūtījumiem. Pārdevējs pārbauda Pircēja paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
  19. Ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja pasūtījumā norādītā persona nav sastopama, norādītajai adresei nevar piekļūt, attiecīgās Preces pirkšanai ir noteikti vecuma ierobežojumi u. c. objektīvi iemesli):
   1. Prece netiek sūtīta atkārtoti, un Pārdevējs var vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma.
   2. Par Preci veiktā samaksa tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja avansa bilanci, izņemot samaksu par piegādi un par bojāto Preci, ja Preces atgriešanas rezultātā ir sabojājusies.
   3. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, Pārdevējs patur tiesības ieturēt pilnu samaksu par attiecīgā veida piegādi no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas.
  20. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevējam nav pasūtītā Prece vai tā nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preci nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu.
  21. Ja Pārdevējs nepiegādāja Preci vai piegādāja Pircējam Preci mazākā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka, nekā Pircējs apmaksāja, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci šādā kārtībā:
   1. Vispirms tiek atgriezta naudas summa Klik! bonusos, kas samaksāta par Preci Klik! bonusos;
   2. Atlikusi naudas summu (ja tāda ir) Pārdevējs atmaksā Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs (izņemot skaidru naudu) vai ieskaitā atmaksājamo naudas summu Pircēja avansa bilancē.
 2. Patērētāja prasījums par Pirkuma līguma noteikumiem neatbilstošu Preci
  1. Pircējs, kas ir Patērētājs, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību Pirkuma līgumam noteikumiem. Detalizētāk par Patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota Pirkuma līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, var izlasīt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”, kas ir atrodams šeit.
  2. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.
  3. Prece nav uzskatāma par neatbilstošu Pirkuma līguma noteikumiem gadījumā, ja pirms Pirkuma līguma slēgšanas Pircējs ir brīdināts par Preces defektiem, nepienācīgu kvalitāti vai neatbilstību Pirkuma līguma noteikumiem (piemēram, pie Preces apraksta ir atzīme, ka tai ir defekts vai tā ir nocenota).
 3. Klik! bonusi
  1. Reģistrēts Interneta veikala Pircējs saņem priekšrocības Klik! bonusu veidā.
  2. Ikreiz iepērkoties Interneta veikalā reģistrēts Pircējs par katru samaksāto 1 EUR saņem 1 Klik! bonusu.
  3. Klik! bonusus var izmantot Preču apmaksai, veicot nākamos pirkumus Interneta veikalā. 1 Klik! = 0,01 EUR.
  4. Pircējs, kurš veic pasūtījumu pa tālruni Klik! bonusus nesaņem, kā arī nevar izmantot Klik! bonusus Preču apmaksai.
  5. Informācija par Pircēja pieejamo Klik! bonusu skaitu ir pieejama sadaļas “Lietotāja profils” apakšsadaļā “Mani Klik! bonusi”.
  6. Uzkrātos Klik! bonusus ir iespējams pārvērst dāvanu kartē vai  arī ziedot labdarības mērķiem.
  7. Klik! bonusi ir derīģi 365 dienas.
  8. Pārdevējs ir tiesīgs par noteiktām darbībām piešķirt Pircējam papildus Klik! bonusus. Ar aktuālo Klik! bonusu noteikumiem un jaunumiem vai iepazīties šeit, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 
 1. Atteikuma tiesības
  1. Pircējs (kas ir Patērētājs) ir tiesīgs izmantot LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma. Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kas ir juridiskas personas vai fiziskām personām, kas iegādājas Preces nolūkam, kurš ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
  2. Pircējs (kas ir Patērētājs) ir tiesīgs 14 dienu laikā atteikties no šā Pirkuma līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preci.
  3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētajam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Pirkuma līguma. Patērētājs informē Pārdevēju par atteikuma tiesību izmantošanu šādā kartībā:
   1. Nosūtot nepārprotamu atteikuma paziņojumu brīvā formā uz Pārdevēja e-pastu nuko@nuko.lv vai juridisko adresi Ģertrūdes iela 39-15, Rīga, LV-1011.
  4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
  5. Pārdevējs pārbauda Patērētāja atteikuma pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Patērētāju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots.
  6. Ja Patērētājs ir atteicies no Pirkuma līguma, Pārdevējs atmaksās Patērētajam visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Patērētājs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Patērētāja nepārprotamu paziņojumu atteikties no Pirkuma līguma, un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Patērētājs atteicies. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā,saskaņā ar 7.xxi. p.
  7. Gadījumā, ja Patērētājs, kurš izmanto atteikuma tiesības, veica Preces apmaksu izmantojot Klik! bonusus, tad naudas summa, kas ir samaksāta Klik! bonusos, tiek atgriezta Klik! bonusos. Nav pieļaujams, ka atteikuma tiesību izmantošanas rezultātā Patērētājs Klik! bonusu vietā saņem naudu.
  8. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr viņš nav saņēmis no Patērētāja Preces, no kurām Patērētājs atteicies, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no Noteikumu 10.x, 10.xii. vai 10.xiii punktā norādītajiem gadījumiem.
  9. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir paziņojis savu lēmumu atteikties no Pirkuma līguma, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Pārdevējam Interneta veikala birojā Merķeļa ielā 21, Rīga, LV-1050, vai nosūtot Pārdevējam pa pastu uz adresi: SIA “Nuko”, Merķeļa ielā 21, Rīga, LV-1050, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Patērētajam ērtā nosūtīšanas veidā. Termiņš būs ievērots, ja Patērētājs Preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Patērētājam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās tiešās izmaksas. 
  10. Atgrieztai Precei ir jābūt nesabojātai, nezaudējušai Preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotai. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar Preces lietošanas instrukciju un citiem Preces piederumiem. Ja Prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Patērētajam par Preci samaksāto naudu.
  11. Patērētājs ir atbildīgs tikai par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
  12. Ja Patērētājs nebūs ievērojis uz Preces marķējuma norādītos Preces uzglabāšanas noteikumus, Patērētājs zaudē Atteikuma tiesības.
  13. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
   1. Patērētājs iegādājās Preces, kas ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš (piemēram, pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces);
   2. Patērētājs iegādājas laikrakstus, periodiskos izdevumus vai žurnālus;
   3. Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, jebkāda veida kosmētikas līdzekļi, higiēnas preces, pārtikas preces);
   4. Prece ir faktiski lietota (Patērētājs var izmēģināt preci tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, raksturu un darbību);
   5. Prece pēc piegādes tika bojāta;
   6. citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 1. Preču kvalitātes garantija
  1. Visu Interneta veikalā vai Telefona veikalā pārdodamo Preču īpašības vispārīgi ir norādītas Preces aprakstā katras Preces individuālā kartiņā vai tiek norādīt telefoniski. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Pircējam, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par Preces īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.
  2. Preces derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preces iepakojuma.
  3. Precei netiek dota Pārdevēja brīvprātīga komerciāla garantija. Atsevišķiem Preču veidiem tiek dota Preces ražotāja garantija. Ražotāja garantijas noteikumos noteikti garantijas nosacījumi, termiņš, prasījuma pieteikšana par Preces neatbilstību tās aprakstam, kā arī garantijas apkalpošanas un prasījuma pieteikšanas noteikumi.
  4. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos.
  5. Gadījumos, kad Pircējs nav apmierināts ar produkta kvalitāti, viņš var atteikties no konkrētās Preces tās piegādes brīdī, saņemot pilnīgu atmaksu. 
 1. Piemērojamais likums, sūdzības un strīdu izskatīšana kārtība
  1. Noteikumi sastādīti un interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  2. Visus strīdus, kas Pusēm rodas par Noteikumu izpildi, par Preču pieejamību vai kvalitāti Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākts vienošanos.
  3. Gadījumā, ja strīdu starp Pircēju un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu, to nosūtot uz Pārdevēja e-pasta adresi nuko@nuko.lv, vai pa pastu uz: SIA “S Digital”, Ģertrūdes ielā 39-15, Rīgā, LV-1011, kurā norāda:
   1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi (juridiskai personai: nosaukumu, reģistrācijas Nr. un juridisko adresi) un kontaktinformāciju;
   2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
  4. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus vai foto (ja iespējams).
  5. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu, nosūtot to uz iesnieguma norādīto saziņas adresi,  un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.
  6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Noteikumu 12.v.punktā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
  7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt Pircējam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē Pircēju Noteikumu 12.v.punktā minētajā termiņā. Pārdevējs pamato Pircēja prasījuma atteikumu.
  8. Ja Pircēju apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.
  9. Ja Pārdevējs nesniedz atbildi uz Pircēja iesniegumu Noteikumu 12.v. vai 12.vi.punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu.
  10. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasījumu vai Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums:
   1. Pircējs, kas ir Patērētājs, ir tiesīgs vērsties:
    1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
    2. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
    3. Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
   2. Pircējs, kas nav Patērētājs:
    1. Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
  11. Sūdzību pieteikšanas kārtība Pārdevējam par Preču/Preču daudzumu atbilstību pasūtījumam, bojāto Preces iepakojumu, nekvalitatīvu Preci vai nokavētu piegādes termiņu ir noteikta Noteikumu 7.iv - 2.viii punktos.
 1. Citi noteikumi
  1. Veicot pasūtījumu Interneta vai Telefona veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem.
  2. Ja piekļūšana Interneta veikalam, reģistrācija Interneta veikalā vai pasūtījuma veikšana Interneta vai Telefona veikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
  3. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē spēku vai ir spēkā neesošs no Pirkuma līguma noslēgšanas dienas, tad pārējie Noteikumu punkti saglabā savu spēku un Pusēm ir pienākums aizvietot spēku zaudējušo Noteikumu punktu ar jaunu, kas pēc iespējas sasniedz spēku zaudējušā Noteikumu punkta mērķi.
  4. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā dienā, kas tie ir publicēti Interneta veikala tīmekļa vietnē. Pircējam tiek piemēroti Noteikumi, kas ir publicēti Interneta veikala tīmekļa vietnē Preču pasūtīšanas brīdī.
  5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Interneta veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
  6. Pārdevējs ir tiesīgs bez Pircēja piekrišanas piesaistīt trešo personu no Noteikumu izrietošo saistību izpildei (piemēram, Preču piegādei Pircējam).
  7. Ja Pircējs nav veicis Pārdevējam maksājumus saskaņā ar Noteikumiem, Pārdevējs ir tiesīgs cedēt tā prasījuma tiesības pret Pircēju trešajai personai parāda piedziņas veikšanai. Pircējs piekrīt, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs nodot parāda piedziņai nepieciešamo informāciju, tajā skaitā, Pircēja personas datus, trešajām personām, kas drīkst šos datus apstrādāt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 

Up