Privacy Policy

Privātuma politika

 

Sabiedrība ir izstrādājusi un ievēro šo Politiku, lai nodrošinātu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, veicot tiesisku personas datu apstrādi. Politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Personas datu apstrādes likumu un citiem personas datu apstrādei piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Politikas mērķis un tās piemērošana
  • Šajā Privātuma politikā (“Politika”), ir aprakstīta vispārīgā kārtība, kādā Sabiedrība apstrādā fizisko personu personas datus.
  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Plašāka informācija par personas datiem, kurus var apstrādāt Sabiedrība, norādīta Politikas 3.sadāļā.
  • Politika ir piemērojama turpmāk norādīto fizisko personu (“Klienti”) personas datu aizsardzības nodrošināšanai:
   • fiziskajām personām, kas apmeklē Sabiedrības interneta veikala timekļa vietni nuko.lv (“Interneta veikals”), reģistrējas Interneta veikalā, veic pirkumus Interneta veikalā un/vai pa tālruni, sazinās ar Sabiedrību;
   • trešajām personām, kuras saistībā ar Sabiedrības preču pārdošanu Klientam saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju (tai skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • personām, kuras ir piekritušas saņemt Sabiedrības mārketinga materiālus.
   • personām, kuras ir piekritušas piedalīties Sabiedrības organizētājas loterijās vai speciālajās akcijās.
  • Šī Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā Klients sniedz personas datus (Internetā veikalā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Sabiedrības uzņēmuma sistēmās vai papīra formā minētie personas dati tiek apstrādāti.

 

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “S Digital”, reģ. Nr. 40203234925, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 39-15, Rīga, LV-1011 (turpmāk un iepriekš tekstā “Sabiedrība”).
  • Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Sabiedrību, sūtot e-pastu uz nuko@nuko.lv vai zvanot par tālruni 24116611 Interneta veikala pasūtījumiem.
 2. Personas datu iegūšana un kategorijas
  • Personas dati var tikt iegūti no Klienta un/vai nepieciešamības gadījumā arī no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamās informācijas vai trešajām personām. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība var vākt un apstrādāt, ir uzskaitītas Politikas pielikumā Nr. 1.
  • Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka par Klientu tiek vākti un apstrādāti tikai tie personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu Politikas 4.sadaļā norādītos mērķus. Tikai retos gadījumos par Klientu tiks vākti un apstrādāti visi pielikumā Nr. 1 norādītie personas dati.

 

 1. Personas datu apstrādes mērķis

       Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus šādiem mērķiem:

 • Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai Sabiedrība varētu Klientam pārdot un piegādāt Interneta veikalā pieejamās Preces, nodrošināt garantijas saistību izpildi, Klientu apkalpošanu, atteikumu, sūdzību un citu Klientu iesniegto dokumentu izskatīšanu, norēķinu administrēšanu, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Pirkuma datus (“Pirkuma dati”).

Gadījumā, ja Klients nevēlas, lai Politikas 4.1. punktā norādītā mērķa sasniegšanai tiek apstrādāti viņa Pirkuma dati, tad Sabiedrība atsakās Klientam pārdot Preces. Šādu Klientu personas datu apstrāde ir būtiska pirkuma līguma noslēgšanai un pilnīgai izpildei, turklāt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, Klienta Pirkuma datu apstrāde ir Sabiedrības likumiskais pienākums.

 

 • Lai Klients varētu saņemt un izmantot Interneta veikalā sniegtos pakalpojumus un iespējas, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Reģistrācijas datus;
  • Interneta veikala izmantošanas datus.

Interneta veiklā var iepirkties tikai reģistrētie lietotāji. Ja Klients nevēlas, lai tiktu apstrādāti viņa reģistrācijas dati, viņš var jebkurā laikā dzēst savu Klienta profilu. Klienta profila dzēšanas gadījumā, Klients nevarēs iepirkties internetā veikalā www.nuko.lv.

 

 • Lai saņemtu individuālu pieeju (Sabiedrība spētu sniegt individuālus piedāvājumus), laika taupīšanas nolūkā un lai automatizētas apstrādes rezultātā noteiktu Klienta iecienītākās un aktuālākas Preces, kā arī mērķi sniegt Klientam individualizētus piedāvājumus, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Klienta personalizētos datus.

Sabiedrība izmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Klientam personalizētus piedāvājumus un citas Nuko.lv priekšrocības (t.i. piedāvājumi, ņemot vērā Klienta vajadzības jeb speciāli Klientam paredzētas priekšrocības, ieguvumus vārda dienā u.c.). Lai varētu to paveikt, Sabiedrība ar speciāliem algoritmiem, analizējam Klienta iepirkšanās vēsturi un paradumus. Sabiedrības veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz Klientu.

Vispārēju un individualizētu piedāvājumu nolūkā Sabiedrība sūta Klientam jaunumu paziņojumus caur e-pastu korespondenci, SMS veidā vai Klienta profilā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšējas brīdināšanas, atteikties no iepriekš minēto paziņojumu saņemšanas. Atteikties no paziņojumu saņemšanas Klients var, sūtot e-pastu uz nuko@nuko.lv vai gadījumā, ja Klients ir reģistrējies Interneta veikalā, tad savā personīgajā profilā.

 

 • Lai Klients varētu saņemt piedāvājumus un/vai aktuālos piedāvājumus savā e-pastā, Klienta profilā vai SMS veidā, piemēram, vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par Sabiedrības vai tās sadarbības partneru sniegtajiem piedāvājumiem, ielūgumus uz speciālajiem pasākumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, loterijām, sniegt viedokli par produktiem u.c., Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos;
  • Dalības datus;

Ņemiet vērā, ja Klients izvēlas saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu palīdzību, Sabiedrība  izmantos Klienta mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu Klientu sociālajos tīklos.

Sabiedrība apstāda personas datus, kas ir nepieciešami tikai konkrētajai priekšrocībai. Ja Sabiedrība  ieviesīs papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūgs Klientam sniegt papildu personas datus vai vēlēsies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, Sabiedrība sniegs Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot piekrišanu personas datu apstrādei  un/vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšējas brīdināšanas, atteikties no iepriekš minēto paziņojumu saņemšanas. Atteikties no paziņojumu saņemšanas Klients var, sūtot e-pastu uz nuko@nuko.lv vai gadījumā, ja Klients ir reģistrējies Interneta veikalā, tad savā personīgajā profilā.

 

 • Lai Klients varētu piedalīties Sabiedrības vai tās sadarbības partneru organizētājās akcijās, loterijās utt., Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Dalības datus.

Klients piedalās iepriekš minētās akcijās uz piekrišanas pamata. Ja Klients nevēlas, lai tiksi apstrādāti iepriekš minētie personas dati, Klients var nepiedalieties Sabiedrības akcijās vai arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

 

 • Lai Interneta veikala izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tad pakalpojumu uzlabošanas nolūkā Sabiedrība veic patstāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Sīkdatnes;
  • Analītiskos datus.

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot Sabiedrības komercdarbībai nepieciešamos pārskatus, Sabiedrība izmanto automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā Sabiedrība izmanto nepersonalizētus datus un neapstrādā Klienta vārdu, kontaktinformāciju un citu Klientu individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un Sabiedrības pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati (adrese un pirkuma dati) palīdz Sabiedrībai pieņemt komercdarbības lēmumus par pircēju vajadzībām, atbilstoša preču sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, u.tml.Šo datu analīzes darbības neietekmē Klienta likumīgās vai līdzīga rakstura intereses.

 

 • Sabiedrības un/ vai Klienta interešu aizsardzībai. Lai aizsargātu Klienta un/vai Sabiedrības intereses; lai sniegtu pierādījumus darījumiem un citai komerciālai komunikācijai (e-pastu glabāšana, iesniegto dokumentu glabāšana utt.); pamatojoties uz līguma izpildi; lai Sabiedrība leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Sabiedrība zīmola, pakalpojumu, Preču negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai tīša traucējumu radīšanu; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Pirkuma datus;
  • Interneta veikala izmantošanas datus.

 

 • Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai. Lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz pirkuma līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms Pirkuma līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrība leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Pirkuma datus;
  • Interneta veikala izmantošanas datus.

 

 • Juridisko pienākumu izpildei. Lai pildītu piemērojamos likumus un starptautiskos nolīgumus, kā arī, lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz Pirkuma līguma izpildi, vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms Pirkuma līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Sabiedrība leģitīmajās interesēs aizsargātu Sabiedrība tiesiskās intereses, Sabiedrībai ir nepieciešams apstrādāt Pielikumā Nr. 1 minētos:
  • Pirkuma datus;
  • Interneta veikala izmantošanas datus.

 

 • Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām: lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, jebkurus no Sabiedrībai pieejamajiem Klienta personas datiem (atkarīgs no attiecīgā pieprasījuma un tā tiesiskā pamatojuma).
 • Gadījumā, ja Klients izsaka Sabiedrībai jebkādu lūgumu vai uzdod jautājumu, tad var tikt apstrādāti jebkuri Klienta personas dati, kas norādīti Pielikumā Nr. 1 (atkarīgs no lūguma un/ vai jautājuma būtības un mērķa).
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiks informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus Sabiedrībai.
 • Sabiedrība neapkopo Klientu interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un šādu informāciju nesaglabā.
 • Sabiedrība trešajām personām nesūta nekādus personas datus par Klienta interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi Interneta veikalā, pēc kuriem varētu identificēt Klientu.

 

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Sabiedrība apstrādā Klientu personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • uz Pirkuma līguma pamata, kas noslēgts starp Klientu un Sabiedrību: līguma noslēgšanas, izpildes procesā un pēc Klienta pieprasījuma arī pirms līguma noslēgšanas.
 • uz normatīvo aktu pamata: lai izpildītu Sabiedrībai saistošos normatīvos aktus.
 • uz Klienta piekrišanas pamata.
 • Sabiedrības leģitīmajās interesēs: lai nodrošinātu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā Pirkuma līguma, vai likuma izritošo Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu un izpildi. Sabiedrībai pastāv šādas leģitīmās intereses (bet ne tikai): pārdod Internetā veiklā esošās preces; pārbaudīt Klienta identitāti pirms Pirkuma līguma noslēgšanas un uzturēt aktuālus/ pareizus Klientu personas datus; nodrošināt Sabiedrības un Klientu saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem; veikt darbības, lai saglabātu Klientu, piesaistītu jaunus klientus; izstrādāt un attīstīt preces; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus, tai skaitā neveiktus maksājumus.

 

 1. Personas datu apstrādes kārtība
  • Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos resursus.
  • Ar Klientu noslēgtā Pirkuma līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Gadījumā, ja izpildot šīs darbības, Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, tad attiecīgie Sabiedrības sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem (personas, kas Sabiedrības vārdā apstrādā Klientu datus) un, Sabiedrībai ir tiesības nodot Sabiedrības sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  • Sabiedrības sadarbības partneri (apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem.
  • Sabiedrības sadarbības partneri neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā.

 

 1. Tiešais mārketings
  • Personām, kuras ir sniegušas savu kontaktinformāciju un ir izteikušas vēlmi saņemt informāciju par Sabiedrības piedāvātajām precēm, personalizētos vai citus reklāmas piedāvājumus, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (e-pasts, SMS īsziņas, sociālos tiklos), Sabiedrība sūtīs piedāvājumus par Sabiedrības piedāvāto preču pārdošanu un/ vai pakalpojumiem un citus paziņojumus (piemēram, reklāmas, klientu aptaujas), turpmāk arī - Komerciālie paziņojumi.
  • Klients piekrišanu Sabiedrības Komerciālo paziņojumu saņemšanai var dot, autorizējoties Interneta veikalā, Interneta veikala mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas), sūtot e-pastu uz nuko@nuko.lv vai pa tālruni.
  • Ja Klients izvēlas izvēlaties saņemt Komerciālos paziņojumus ar sociālo tīklu palīdzību, Sabiedrība izmantos Jūsu mobilā tālruņa numuru vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.
  • Klienta dotā piekrišana Komerciālo paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pirkuma līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var pilnā apmērā vai daļēji atteikties no turpmākas Komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no Politikas 14.2. punktā norādītajiem veidiem.
  • Sabiedrība pārtrauc Komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām darba dienām.

 

 1. Interneta mājas lapas apmeklētāji
  • Interneta mājas lapas apmeklētājs drīkst reģistrēties un izveidot kontu Interneta veiklā nuko.lv, ja tam ir 18 gadi. Visa informācija, kuru Klienti sniedz Sabiedrībai, kļūstot par reģistrētiem klientiem, tiks glabāta ar Klienta piekrišanu, vadoties pēc Politikas nosacījumiem. Ja Klients uzzina vai viņam ir aizdomas, ka nepiederoša persona ir uzzinājusi viņa lietotāja vārdu un/vai paroli, Klientam ir pēc iespējas ātrāk par to jāpaziņo Sabiedrībai pa e-pastu: nuko@nuko.lv.
  • Klients ir atbildīgs par savas paroles un sniegto datu konfidencialitāti, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem pieteikumiem utt.), kas timekļa vietnē nuko.lv tiek veiktas pieslēdzoties izmantojot Klienta pieslēguma datus. Klients nedrīkst izpaust savu paroli trešajām personām. Ja Sabiedrības mājas lapā (t.sk. internēta veikala) sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies Sabiedrības mājas lapai, izmantojot Klienta pieslēguma datus, Sabiedrība uzskatā, ka pieslēdzies Klients. Pieslēguma datu nozaudēšanas gadījumā, Klientam ir nekavējoties par to jāinformē Sabiedrībai.

 

 1. Sīkdatnes
  • Sīkdatne ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem, kuru ar Klienta piekrišanu Sabiedrība ierakstā Klienta pārlūkā vai Klienta datora cietajā diskā (piemēram, laiks kad Klients apmeklēja Sabiedrības mājas lapu vai kādu informāciju Klients meklēja). Dažādiem mērķiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Tādā veidā sīkdatnes palīdz Sabiedrībai atšķirt Klientu no citu Sabiedrības interneta veikala nuko.lv lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku Sabiedrības mājas lapas izmantošanu un ļaujot pilnveidot interneta mājas lapu.
  • Vairums interneta pārlūkprogrammu ļauj noraidīt visas sīkdatnes, savukārt dažās interneta pārlūkprogrammās ir iespēja noraidīt tikai trešo personu sīkdatnes. Tādējādi Klients var izmantot šīs iespējas. Taču tādā gadījumā Klientam būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet Interneta veikala mājas lapu, kā arī varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas. Plašāk lasiet šeit:org.  Sīkdatņu dzēšana un pārvaldība interneta pārlūka programmās: Chrome, Internet Explorer, Opera.
  • Sabiedrība var izmantot zemāk aprakstītās sīkdatnes:
   • Absolūti nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tam, lai Sabiedrības mājas lapa varētu darboties. Šādu sīkdatņu apstrādāto datu pamatojums ir atbilstoša līguma izpilde Klientam apmeklējot Sabiedrības mājas lapu, savukārt Sabiedrībai nodrošinot apmeklējuma kvalitāti un drošību. Tās var būt sīkdatnes, kuras, piemēram, ļauj Klientam pieslēgties un iekļūt Sabiedrības mājas lapas aizsargātajās zonās, izmantot iepirkumu groza funkciju un citus pakalpojumus.
   • Analītiskās un (vai) darbību sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj Sabiedrībai atpazīt un uzskaitīt Sabiedrības mājas lapas apmeklētājus, kā arī novērot, kā apmeklētāji pārvietojas Sabiedrības mājas lapā tās izmantošanas laikā. Tas palīdz Sabiedrībai paātrināt mājas lapas darbību un nodrošināt, lai lietotāji var viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamats ir Klienta piekrišana.
   • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Klientu atpazīšanai, kad tie atgriežas Sabiedrības mājas lapā, lai Sabiedrība var piedāvāt Klienta vajadzībām atbilstošu saturu, iegaumēt Klientiem aktuālu informāciju. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamats ir Klientu piekrišana.
  • Katru reizi, kad Klients apmeklē Sabiedrības mājas lapu, Sabiedrības vārdā un likumīgajās interesēs var būt izmantota trešās personas programmatūra “Google Analytics”, kas ievāc informāciju par to kā Klienti lieto Sabiedrības mājas lapu, piemēram, fiksē Klientu darbības mājas lapā un nosaka apmeklētāja uzvedības modeļus. Šis pakalpojums tiek izmantots ar mērķi noteikt to, cik cilvēki apmeklē Sabiedrības mājas lapu un cik dažādas tās daļās. Ievāktā informācija palīdz noskaidrot, kā darbojas Sabiedrības mājas lapa un kā Sabiedrība var to uzlabot. Sabiedrība nenosaka Klienta identitāti un neļauj to darīt programmai “Google Analytics”. Klients varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējotGoogle Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku.

 

 1. Personas datu aizsardzība
  • Sabiedrība aizsargā Klientu personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, kā arī sapratīgi pieejamos Sabiedrības tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:
   • Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;
   • Ugunsmūru programmu lietošana;
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana;
   • Citus aizsardzības pasākumus īstenošana.

 

 1. Personas datu saņēmēji
  • Sabiedrība var izpaust informāciju par Klientu saviem darbiniekiem, speciālistiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros), sadarbības partneriem vai apakšuzņēmējiem (piemēram, lai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu, kurjeram preces piegādei utt.), lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju.
  • Bez tam, Sabiedrība var sniegt informāciju par Klientu:
   • ja to nosaka likumi;
   • ja Klients deva tam skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses).
  • Klienta personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai.
  • Politikā norādītais personas datu saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var mainīties, tādēļ, ja Klients vēlas būt informēts par izmaiņām personas datu saņēmēju sarakstā vai kategorijās, tad lūdzam par to paziņot mums pa e-pastu nuko@nuko.lv.

 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums
  • Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   • kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  • Pēc tam, kad visi šajā Politikas sadaļā minētie Klienta personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Klienta personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

 

 1. Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības
  • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu (piemēram, dzēst sevi kā reģistrēto Interneta veikala lietotāju), vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (nodošanu citiem datu apstrādes pārziņiem). Šīs Klienta tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Sabiedrības likumiskajiem pienākumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
   • elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: nuko@nuko.lv. Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).
  • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Sabiedrība atbildi uz pieprasījumu Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Klienta e-pastu (pamatā ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu).
  • Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Klients pret Sabiedrību ir cēlis iebildumus, tad Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai Klienta iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).

 

 1. Klienta piekrišana un tiesības to atsaukt
  • Klients piekrišanu personas datu apstrādei (“Piekrišana”) var dot Interneta veikalā savā personīgajā profilā, vai nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: nuko@nuko.lv, vai pa tālruni. Sūtot Piekrišanu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, Piekrišanu ieteicams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar Piekrišanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).
  • Klientam ir tiesības atsaukt Piekrišanu jebkurā brīdī tādā pat veidā, kādā tā dota, attiecīgi klātienē juridiskajā adresē, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: nuko@nuko.lv vai pa tālruni. Sūtot Piekrišanas atsaukumu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, Piekrišanas atsaukumu ieteicams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Klientu nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar Piekrišanas atsaukšanu ir Klienta (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija līgumā ar Klientu).
  • Sabiedrība, saņemot Piekrišanas atsaukumu, turpmāku Klientu personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu Piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.
  • Piekrišanas atsaukums neietekmē Klientu personas datu apstrādes tiesiskumu, kas veiktas laika periodā līdz Klients iesniedza attiecīgo Piekrišanas atsaukumu.
  • Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka Klientam, atsaucot Piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Klienta personas datu apstrāde, kuru Sabiedrība veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā Pirkuma līguma pamata).

 

 1. Saziņa ar Klientu
  • Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta nodoto kontaktinformāciju (pamatā – adresi, tālruņa numuru, e-pastu).
  • Saziņu par noslēgtā Pirkuma līguma izpildi Sabiedrība veic uz līguma pamata (piemēram, preces saņemšanas laiku paziņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

 1. Politikas spēkā esamība un grozījumi
  • Šie Politika ir pieejama Sabiedrības juridiskajā adresē un timekļa vietnē nuko.lv.
  • Sabiedrība vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīgs grozīt šo Politiku, paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības mājas lapā, pa e-pastu vai citā veidā pēc Sabiedrības ieskatiem.

Pēdējā Politikas atjaunināšana tika veikta  09.07.2024.

 


Pielikums Nr. 1 pie Nuko.lv privātuma politikas

Personas datu kategorijas

Nr.

Personas datu kategorija

Personas datu veidi

Komentāri

1.      

Pirkuma dati

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, Preces piegādes adrese, Preces piegādes veids, Klik! bonusi, maksājuma veids, maksājuma dati (ieskaitot, bet ne tikai bankas konta numurs), trešo personu, kuras saņem Preci/-es (ja nesaņems pats Klients), vārds, uzvārds, pilnvarojuma pamatojums.

 

Ierobežotos gadījumos Klienta secums, personas kods vai dzimšanas datums.

 Gadījumā, ja Preci Klienta vārdā saņem trešā persona, tad Klients, piekrītot Politikai, apliecina, ka šāda trešā persona piekrīt savu personas datu apstrādei un Klients par to ir viņu informējis.

 

 

 

Gadījumā, ja Klients vēlas nopirkt alkoholiskos un enerģētiskus dzērienus (vai citu preci, kuras pārdošana ir atļauta no 18 gadu vecuma) Sabiedrība papildus apstrādā Klienta vecumu, personas kodu vai dzimšanas datumu.

 

 

2.      

Reģistrācijas dati

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, facebook.com vai drauguem.lv konta dati.

Minētie dati no Klienta tiks ievākti un apstrādāti gadījumā, ja Klients izvēlas reģistrēties Sabiedrības interneta veikalā www.nuko.lv. Internēta veiklā var iepirkties tikai reģistrētie lietotāji.

 

3.      

Interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, IP adrese, Sabiedrības un Klienta komunikācijas vēsture (ieskaitot elektroniskās sarakstes) atstātā Preču groza dati, Interneta veikalā veicamo aptauju atbilžu vēsture, Klienta Pasūtījuma /pirkuma dati, Pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture, maksājuma karšu dati.

 

 

4.      

Sīkdatnes

Google Analytics dati. Rīcības Interneta veikalā vēsture.

 

 

5.      

Analītiskie dati

Pasūtījuma/ Pirkumu vēsture, pārlūkošanas Interneta veikalā vēsture, maksājumu vēsture, Sabiedrības un Klienta komunikācijas vēsture (ieskaitot elektroniskās sarakstes), Klienta atsauksmes, aptauju laikā sniegtās atbildes.

Ņemot vērā, ka Sabiedrība vēlas, lai Interneta veikala un Preču iegāde būtu Klientiem pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tad Sabiedrība patstāvīgi veic savu darbību analīzi un monitoringu, kuru laikā analizējam un apstrādājam minētos Klienta personas datus.

 

6.      

Personalizētie dati

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs,  e-pasts, Preču piegādes adrese, Klik! bonusi, Preču piegādes veidu vēsture, maksājumu veidu vēsture, pārlūkošanas Interneta veikalā vēsture, Pasūtījumu/ pirkumu vēsture, IP adrese, sociālais tīkls.

 

 

7.      

Dalības dati

Vārds, uzvārds, e-pasts un (vai) tālruņa numurs, sociālais tīkls, vecums

 

 

 

 

Up