NOTEIKUMI

NuKo.lv lietošanas noteikumi un vispārīgo datu aizsardzības regula

DISTANCES LĪGUMS

Internetveikala www.nuko.lv distances līgums

 

1.  Līguma priekšmets

1.2.  Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.nuko.lv, turpmāk Internetveikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Nuko”, reģistrācijas Nr.40003875466, juridiskā un pasta adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.3.  Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.4.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.5.  Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.6.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumusvai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.7.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

2.  Reģistrācija

2.1.  Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu internetveikalā, izmantojot reģistrācijas pamatdatus ( – norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli);

2.2.  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti internetveikala vietnē;

2.3.  Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;

2.4.  Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu, vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

2.5.  Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.6.  Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.7.  Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.8.  Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

 

3.  Preču pasūtīšana

3.1.  Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

3.2.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

3.3.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir izlasījis un piekrīt distances līguma nosacījumiem;

 

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1.  Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

4.2.  Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

4.3.  Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

4.4.  Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

5.  Preču piegāde

5.1.  Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību;

5.2.  Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

5.3.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

5.4.  Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Vispirms tiek atgriezta naudas summa Klik! punktos, kas samaksāta par pirkumu Klik! punktos. Ja ir jāatgriež tā naudas summa, kura tika pārsniegta maksājot ar Klik! punktiem, tad atlikumu Pircējs var atstāt veikalā avansa veidā vai arī pieprasīt to pārskaitīt uz savu bankas kontu.  Minētais pārskaitījums tiek veikts 3 darba dienu laikā pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas;

5.5.  Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

5.6.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi;

5.7.  Pārdevējs piegādā Pircējam preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

5.8.  Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

5.9.  Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi nuko@nuko.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

5.10.  Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

5.11.  Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

5.12.  Ja Pircēja pasūtījumā atrodas alkoholiskie dzērieni, Pircējam ir pienākums preču piegādes brīdī uzrādīt kurjeram personu apliecinošu dokumentu.

 

6.  Preču atgriešana

6.1.  Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

6.2.  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;

6.3.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

6.4.  Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu caur savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur Pircēja personīgo kontu Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

6.5.  Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam uz biroju Merķeļa ielā 21, Rīga, LV-1050.

6.6.  Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 14 (cetrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.

6.7.   Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.8.  Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

6.9.  Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.10.  Gadījumos, kad preču atgriešanas pieteikumu nevar noformēt caur savu personīgo kontu e-veikalā, to var lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa.

 

7.  Preču kvalitātes garantija

7.1.  Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā.

7.2.  Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

 

8.  Citi noteikumi

8.1.  Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

8.2.  Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

8.3.  Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

 

9.  Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču kvalitāti un citiem ar pirkumu saistītiem jautājumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi nuko@nuko.lv vai rakstveidā, nosūtot uz: Nuko, Merķeļa ielā 21, Rīga, LV-1050. Visas sūdzības tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja Jūsu sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
  • iesnieguma iesniegšanas datumu;
  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 

Lai saglabātu Distances līgumu savā datorā, atveriet saiti Distances līgums.pdf un spiediet saglabāt. Nepieciešamības gadījumā izdrukājiet sagalabāto līgumu.

 

Kāpēc NuKo.lv izmanto sīkdatnes?

Sīkdatnes palīdz jums pilnībā izmantot nuko.lv vietnes. Mēs izmantojam sīkdatnes ar mērķi, lai analizētu vietnes apmeklējumus, veiktu uzlabojumus un sniegtu jums atbilstošu informāciju. Tādā veidā jūs varat ātrāk atrast to, ko meklējat, un tiek parādīta jums speciāli izvēlēta informācija.

Kādi ir sīkdatņu veidi?

  • Basic cookies - nodrošina, ka vietne darbojas atbilstoši, piemēram, datora vai planšetdatora displejā attēli un teksts tiek pareizi attēloti.
  • Personiskie sīkdati, kas saglabā vietnes veidotās izvēles iespējas, piemēram, valodu

Kas notiek, ja izslēdz sīkdatus?

Jūs varat mainīt un izslēgt sīkdatus katras pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. Lūdzu ņemiet vērā, ka izslēdzot sīkdatus, vietne vairs nedarbosies optimāli un apmeklējot to atkārtoti, jūs saņemsiet jaunu ziņojumu par piekrišanas nepieciešamību. Tas ir tāpēc, ka vairs nav iespējams atrast saglabātos iestatījumus, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot nuko.lv pakalpojumus.

Jūsu apstiprinājums

Sīkdati vairs nav jaunums, taču spēkā esošais regulējums prasa, ka pirms sīkdatņu ievietošanas jūsu ierīcē, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.

 

Vispārīgo datu drošības regula.

Lai vēl vairāk rūpētos par savu pircēju personas datu drošību un caurskatāmību, līdz ar jauno Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu esam ieviesuši izmaiņas Nuko.lv. Esam atjaunojuši lietotāju privātuma politiku, kā arī pilnveidojuši Nuko.lv reģistrācijas formu.

 Kā tas attiecas uz Nuko.lv reģistrētajiem lietotājiem?

Kā ierasts, Nuko.lv reģistrētie pircēji saņemt plašu klāstu dažādu priekšrocību. Lai priekšrocības turpinātos, Nuko.lv registrētos lietotājus aicinām iepazīties ar atjaunoto privātuma politiku, kā arī pārskatīt savus personas datus Nuko.lv Lietotāja kontā un sniegt atkārtotu piekrišanu to apstrādei.

 Kas darāms Nuko.lv reģistrētajiem lietotājiem?

Reģistrācijas dati atjaunojami ļoti vienkārši, un tas neprasa vairāk par 2 minūtēm! Klientam jāieiet savā Nuko.lv Lietotāja kontā un jāatjauno savi dati. Lietotāja kontā jau ir saglabāta klienta iepriekš sniegtā informācija, tāpēc atliks vien pārliecināties par tās patiesumu vai arī pievienot papildu informāciju, un ar vienu klikšķi apstiprināt personas datu apstrādi.

 Kāpēc izstrādāta regula?

Jaunā Vispārīgo datu aizsardzības regula spēkā stāsies 2018. gada 25. maijā un attieksies uz pilnīgi visiem uzņēmumiem, kas apstrādā Eiropas Savienības pilsoņu personas datus. Tā paredz stingrākus personas datu apstrādes nosacījumus un nosaka, ka uzņēmumiem ir skaidri jādefinē personas datu apstrādes mērķi, procesi un tehnoloģiju lietojums. Tātad ikvienam Nuko.lv klientam regula nodrošinās vēl lielāku drošību – aizsargās un nodrošinās viņa datu privātumu, taču neprasīs praktiski nekādu piepūli tās ieviešanā un neietekmēs klienta ikdienas gaitas.

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)?

2018. gada maija beigās spēkā stāsies jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Vispārinot, regula nosaka personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, un ir saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus – tātad arī Nuko.lv. Viena no sadaļām, kurā ir ieviestas pārmaiņas, ir Nuko.lv reģistrēto lietotāju datu apstrāde.

Kāpēc man ir jādod jauna piekrišana, ja esmu jau reģistrēts Nuko.lv lietotājs ilgu laiku?

2018. gada 25. maijā spēkā stāsies jaunā Eiropas Savienības GDR (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un, kā uzņēmums, kas nopietni uztver personas datu aizsardzību, mēs esam ieviesuši vairākas izmaiņas Nuko.lv registrēto lietotāju datu apstrādē, atjaunojoši sistēmas privātuma politiku. Lai pārliecinātos, ka esat izlasījis mūsu jauno privātuma politiku un joprojām atļaujat mums apstrādāt savus personas datus, mēs vēlamies, lai šo piekrišanu Jūs paustu vēlreiz.

Kas ir privātuma politika un kāpēc tā ir nepieciešama? Kā tā ietekmēs mani kā klientu?

Privātuma politika ir dokuments, kas satur informāciju par to, kādu informāciju mēs par Jums apkopojam, ko mēs ar to darām, cik ilgi mēs to glabāsim u.c. Mēs vēlamies, lai Jūs justos droši, sniedzot mums savus personas datus, tāpēc mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Tā nekādi Jūs neietekmē. Tā sniedz Jums informāciju un palīdz saprast, kāpēc mēs lūdzam Jums sniegt personas datus un kas ar tiem tiek darīts.

Kas ir VDAR (GDPR)?

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) aizstāj Datu aizsardzības direktīvu 95/46/EK un tika izveidota, lai saskaņotu ar datu privātumu saistītos likumus visā Eiropas Savienībā, aizsargātu un 

nodrošinātu visu ES pilsoņu datu privātumu un izmainītu veidu, kā organizācijas visā reģionā risina ar datu privātumu saistītos jautājumus.

Kas notiktu, ja es nesniegtu piekrišanu datu apstrādei?

Iesniegto personas datu apstrāde ir būtiska Nuko.lv pakalpojuma nodrošināšanas daļa. Ja nedodat mums piekrišanu, ka piekrītat tam, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs nevaram Jums nodrošināt Pirkumu komplektāciju un piegādi.

Kāpēc ir veiktas izmaiņas? Vai tas nozīmē, ka agrāk nebija droši sniegt savus datus, vai neesat tos apstrādājuši saskaņā ar likumu? Kāda ir atšķirība starp toreizējo un tagadējo brīdi?

Mēs vienmēr esam rīkojušies saskaņā ar likumu. Tā kā ES ieviesa VDAR, lai stiprinātu privātpersonu pamattiesības un privātumu, palielinot prasības tam, kā uzņēmumi apstrādā un aizsargā personas datus, mēs esam pārskatījuši savas darbības un īstenojuši tikai atsevišķas izmaiņas, lai ievērotu jauno likumu.

Vai man ir jādod piekrišana tagad vai es varu to izdarīt vēlāk?

Piekrišana ir jādod vienlaicīgi ar jaunu reģistrāciju Nuko.lv vai personiskās kontaktinformācijas atjaunināšanu Nuko.lv Lietotāja kontā. To var izdarīt līdz VDAR spēkā stāšanās datumam – 2018. gada 25. maijam.

Kāpēc man ir jāsniedz personiska informācija, lai reģistrētos Nuko.lv?

Mums ir nepieciešams zināt konkrētus Jūsu personas datus, lai varētu nodrošināt Pirkumu piegādi.

Ko darīt, ja nepareizi esmu ievadījis savu vārdu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi?

Jebkuru personisko informāciju, jebkurā laikā, varat mainīt Nuko.lv Lietotāja kontā.

Ja es pārdomāju, vai varu atsaukt dotās piekrišanas? Kas tad notiktu?

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personisko datu izmantošanai, kā arī reģistrācijai Nuko.lv, bet, ja piekrišana tiks atsaukta, Jūs vairs nevarēsiet noformēt Pirkumus Nuko.lv.

Vai man jānorāda īstais vārds?

Jā. Reģistrējoties Nuko.lv, Jūs apliecināt, ka personas dati ir precīzi un pareizi un Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Neprecizitāšu gadījumos Jums nekavējoties tās ir jāizlabo.

Kas notiktu, ja es nesniegtu obligāti norādāmos datus?

Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet noformēt Pirkumus Nuko.lv

Kas būtu, ja es sniegtu nepareizus datus?

Ja dati ir nepareizi, mēs nevaram nodoršināt Jūsu Nuko.lv Pirkumu piegādi, un Jūs varētu nespēt īstenot savas tiesības. Reģistrējoties Nuko.lv, Jūs apliecināt, ka Jūsu personas dati ir precīzi un pareizi.

Kāpēc man ir jāreģistrējas loterijām vai speciālajām akcijām?

Loterijām reģistrēties nav obligāti nepieciešams. Tā ir Jūsu brīva izvēle izlemt, vai vēlaties tikt iekļauts mūsu un mūsu piegādātāju organizētajās loterijās un saņemt iespēju laimēt kādas balvas.

Kādi varētu būt iemesli, lai Nuko.lv sazinātos ar mani tiešā mārketinga nolūkā?

Nuko.lv sazināsies ar Jums tikai tad, ja būsiet izteicis tādu vēlēšanos, lai informētu Jūs par personalizētajiem piedāvājumiem, izpārdošanām, atlaidēm  un citiem īpašiem notikumiem.

 

Privātuma politika (Informācija par personas datu apstrādi)

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Nuko.lv

 

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

- Lai administrētu lietotāju reģistrāciju Nuko.lv

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Nuko.lv. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu Jūs reģistrēt Jūs Nuko.lv un īstenot Jūsu Pirkumu piegādi. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, nevarēsiet noformēt Pirkumus un mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu Pirkumu piegādi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Uzvārds

- e-pasts

- mobilā tālruņa numurs

Jūsu piekrišana

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju, Jums ir nepieciešams sazināties ar Nuko.lv

Reģistrējoties Nuko.lv, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja esat sniedzis neprecīzus datus, Jums nekavējoties tie ir jāizlabo.

- Lai administrētu Nuko.lv Pirkumu piegādes

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu Pirkumu piegādes uz Jūsu izvēlēto adresi. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu īstenot Jūsu Pirkumu piegādi. Ja Jūs 

nesniegsiet nepieciešamos personas datus, nevarēsiet noformēt Pirkumus un mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu Pirkumu piegādi.

Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos jautājumos, kas saistīti ar piegādi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Uzvārds

- mobilā tālruņa numurs

-adrese (Pilsēta, iela, māja, pasta indekss)

Jūsu piekrišana

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

- Identifikācija

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar konkrētu Nuko.lv lietotāju tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, piegādājot Pirkumu vai gadījumos, ja Jūs sazināties ar mums.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, kas mums jau ir par Jums

- Vārds

- Uzvārds

- Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

Mūsu likumīgā interese un mūsu likumīgais pienākums identificēt personas

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

- Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības, piemēram, ieguvumus vārda dienās, ielūgumus uz speciālajiem pasākumiem; mēs apstrādājam personas datus, kas ir nepieciešami tikai konkrētajai priekšrocībai.

Ja Nuko.lv mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Uzvārds

- Nuko.lv reģistrētie pirkuma dati

Apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Jums Nuko.lvpriekšrocības

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas Nuko.lv priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs ar speciāliem algoritmiem, analizējam Jūsu iepirkšanās transakcijas. Mūsu veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz Jums.

Piemēram, piešķirot Nuko.lv Klik! naudu par Pirkumiem, mēs balstāmies uz aprēķinu, kas ņem vērā Jūsu transakcijas summu un iegādātās preces.

Ja nevēlaties būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, Jūs nevarat noformēt Pirkumus un mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu Pirkumu piegādi.

- Tiešais mārketings

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu Jums personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz Jūsu izvēlētajiem saziņas kanāliem: īsziņas, e-pasts, sociālie tīkli.

Lūdzu, ņemiet vērā, ja izvēlaties saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu palīdzību, mēs izmantosim Jūsu mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Uzvārds

- Mobilā tālruņa numurs

- e-pasts

- Sociālais tīkls

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu

 

- Loterijas

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tā netiks izsniegta.

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

- Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad reģistrējaties Nuko.lv vai sazinaties ar mums.

Personas datu izpaušana

- Pakalpojumu sniedzēji

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu Pirkumu Piegādi, tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu u.c.. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

- Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti Nuko.lv sistēmā tik ilgi, kamēr esat un vēlaties būt reģistrēts Nuko.lv lietotājs.

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Jūs varat ielogoties Nuko.lv Lietotāja kontā jebkurā laikā, lai redzētu konkrētu informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, Jūsu uzkrāto Klik! naudu, Jūsu personalizētos piedāvājumus u.c.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot.. Informāciju par sevi varat izmainīt, ielogojoties savā Nuko.lv Lietotāja kontā.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

- Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, ielogojoties savā Nuko.lv Lietotāja kontā.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu.

- Izdzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu Pirkumu noformēšanas un Piegādes iespējamību. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu.

- Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

SIA „NUKO”.

Reģ. Nr.: 40003875466

Jur. adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, Latvija, LV-1010

 Tālr.:24116611

E-pasts: nuko@nuko.lv

Lūdzu, uzgaidiet...