Loterijas uzvarētāja : Agnese Dabola

Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi. 

 

Preču loterijas „Gatavojies skolai un laimē karalisku atpūtu!” noteikumi.

1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA „NUKO”, reģistrācijas nr.: 40003875466, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotājs.

2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

2.1. Loterija notiek interneta lielveikala vietnē www.nuko.lv.

3. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

3.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 28. septembrim.

4. LOTERIJAS DALĪBNIEKS:

4.1. Loterijas dalībnieks ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas interneta lielveikalā www.nuko.lv.

5. BALVAS:

Balvas:

Skaits

Vienas balvas vērtība, EUR ar PVN

Balvu kopējā vērtība, EUR ar PVN

Dāvanu karte no SIA Jaunmoku pils*

1

380.00

380.00

Kopā:

1

-

380.00

 

*Dāvanu karte numuriņu vai telpu nomai. Derīguma termiņš 12 mēneši.

 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Laika posmā no 2018. gada 20. augusta plkst. 00:01 līdz 2018. gada 27. septembra plkst. 23:59:

-    Jāveic pasūtījums vismaz 30 EUR (iesk.PVN) vērtībā. Pirkuma summā nedrīkst būt iekļauti aizlieguma produkti (alkohols, tabaka, medikamenti).

-    Jāveic pasūtījuma apmaksa. Tiklīdz tiek veikta apmaksa, dalībnieks saņem apstiprinājumu no bankas, ja tranzakcija ir izdevusies. Dalība loterijā ir apstiprināta tajā brīdī, kad pirkuma summa ir norakstīta no klienta konta, un tas ir fiksēts klienta konta izrakstā. Tas var nesakrist ar faktisko pirkuma veikšanas datumu. Klients var uzzināt pirkuma summas norakstīšanas  dienu savā internetbankā vai mobilajā aplikācijā.

-    Visi apstiprinātie pirkumi automātiski piedalās izlozē. 

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

7.1. Loterijas izlozei tiek paredzēti aptuveni 2500 Loterijas dalībnieku, tādējādi iespējamība laimēt kādu no Loterijas balvām ir 1:2500.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas Loterijai šo noteikumu 6. punktā norādītajā veidā un kārtībā, izmantojot Loterijas pakalpojumu.

8.2. Loterijas rīkotāji neparedz Loterijas dalībniekam nekādus papildu izdevumus, kas būtu saistīti ar dalību Loterijā.

8.3. Loterijas dalībniekam saistībā ar piedalīšanos Loterijā var būt izdevumi, kas atkarīgi no Loterijas dalībnieka individuālās situācijas un kas nav atkarīgi no Loterijas rīkotājiem.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:

9.1. Dalībnieks var pieteikties Loterijai 6. punktā norādītajā veidā no 2018. gada 20. augusta plkst. 00:01 līdz 2018. gada 27. septembra plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

10.1. Loterijas dalībnieku reģistrāciju nodrošina Loterijas organizētāju sistēma. Izloze tiks veikta ar Loterijas organizatoru Magento sistēmu.

10.2. Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās visi Loterijas dalībnieki, kas reģistrējušies loterijai šādā kārtībā:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezerves laimētāji

28.09.2018. plkst. 11.00

20.08.2018. plkst. 00.01 – 27.09.2018. plkst. 23.59

1 (viena) Dāvanu karte no SIA Jaunmoku pils

2

 

 

 

10.3. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA „Nuko” telpās – Merķeļa ielā 21, Rīgā, plkst. 11:00.

10.4. Izlozē tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves Balvu ieguvēji gadījumam, ja primārais Balvu ieguvēji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija Loterijai nav atbilstoša šiem noteikumiem.

10.5. Rezerves Balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti.

10.6. Rezerves Balvu ieguvēji saņem tiesības uz Balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

11.1. Pēc šo noteikumu 10. punktā norādītās izlozes, laimētājs tiks publicēts mājas lapā www.nuko.lv izlozes dienā līdz 2018. gada 28. septembra 23.59.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA

12.1. Balvu noformēšanas dokumenti un balvas izsniegšana tiek organizēta pie loterijas rīkotājiem: SIA „Nuko” telpās – Dzirnavu ielā 57a-1, Rīgā, un tiek izsniegtas Laimētājiem 

12.2. Loterijas rīkotāji, izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar laimētājiem, zvanot pa Loterijas pakalpojuma pieslēgumā norādīto tālruni vai nosūtot SMS uz pieslēgumā norādīto tālruni.

12.3. Laimētājiem ir iespēja pēc attiecīgās izlozes Laimētāju saraksta publicēšanas mājas lapā www.nuko.lv iepazīties ar laimētāju sarakstu un arī pašiem sazināties ar loterijas organizatoriem zvanot pa tālruni +371 28676769.

12.4. Lai saņemtu Balvu, Laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība).

12.5. Ja Laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādīto personu apliecinošu dokumentu vai šajā dokumentā redzamā informācija par Laimētāju nesakrīt ar reģistrētā Loterijas dalībnieka informāciju, Balva netiek izsniegta un Laimētāja tiesības iegūt Balvu tiek anulētas.

12.6. Laimētājs  Balvas var saņemt līdz 2018. gada 12. oktobrim. Pēc 2018. gada 12. oktobra balvas vairs netiek izsniegtas.

12.7. Ja Balvu ieguvēji līdz 2018. gada 12. oktobrim nav pieteikušies Balvu saņemšanai pie Pakalpojuma sniedzēja, Laimētāji zaudē savu Laimētāja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā.

12.8. Saņemot Balvas, Laimētāji un Loterijas rīkotāji, paraksta Balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc Balvu saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Laimētāji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenzijām par Balvu.

12.9. Laimēto Balvu apmaiņa pret citām Balvām vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

12.10. Ar Balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

12.11. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras Laimētāji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība Laimētajam netiek atlīdzināta naudā, Balvas pāriet Loterijas rīkotāja īpašumā un Loterijas rīkotājs var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

13.1. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem ar norādi: SIA „NUKO”, Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010 vai elektroniski uz e-pastu nuko@nuko.lv, līdz 2018. gada 13. oktobrim ar norādi loterija „Gatavojies skolai un laimē karalisku atpūtu!”. Pretenzijā izklāstāms iebildumu pamats un pamatojums, kā arī pretenzijai pievienojami dokumenti, kas apliecina pretenzijā pausto iebildumu pamatojumu.

13.2. Loterijas rīkotājiem ir tiesības neizskatīt pretenzijas, kas par Loteriju iesniegtas pēc 2018. gada 13. oktobra.

13.3. Loterijas rīkotāji izskata saņemtās pretenzijas un atbildi uz tām sniedz 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenzijas par pamatotām, Loterijas rīkotāji savā atbildē pretenzijas iesniedzējam norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas rīkotāju sniegtā atbilde, tie savu tiesību un interešu aizsardzībai ir tiesīgi vērsties attiecīgajās Latvijas Republikas iestādēs un institūcijas vai piekritīgajās tiesu iestādēs.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

14.1. Loterijā nevar piedalīties SIA „NUKO” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir Laimētājs, tam Balva netiek izsniegta.

15. CITI NOTEIKUMI:

15.1. Dalībnieki piekrīt, ka viņu iesniegtie jeb reģistrētie dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas  normatīviem aktiem.

15.2. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt personu dalību Loterijā, izlozes organizēšanu un Laimētāju noskaidrošanu un Balvu izsniegšanu Laimētājam. 

15.3. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

15.4. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nav iepazinušies ar Loterijas noteikumiem vai tos neievēro vai pārkāpj to noteikumus.

15.5. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku nereģistrāciju Loterijai, vai Balvu neizsniegšanu Laimētājam, gadījumos, kad Loterijas dalībnieks un Laimētājs nav ievērojis vai ir pārkāpis šos Noteikumus vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja Loterijas rīkotājiem ar Laimētāju nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

15.6. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un Balvu izsniegšanu, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem. 

15.7. Šādā gadījumā Loterijas rīkotājiem ir pienākums informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

15.8. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieka tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

15.9 Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.nuko.lv.

Lūdzu, uzgaidiet...