Loterija

25.09.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Viktorija Šaraka  iegūst SAMSUNG ledusskapi. 

18.09.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Resursu centrs NET grupa Goilo iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

11.09.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Normunds Ritins iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

04.09.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Elina Kovalenko iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

28.08.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Maija Kiršteine iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā.

21.08.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Inna Grantina iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

14.08.2017 datuma izlozes uzvarētājs - Elīna Jansone iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

07.08.2017 datuma izlozes uzvarētājs - SIA "Monaco Capital"  iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

31.07.2017 datuma izlozes uzvarētājs -  Marija Federoviča. Marija iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

24.07.2017 datuma izlozes uzvarētājs  - Irina Tiško. Irina iegūst dāvanu karti 20 eur vērtībā. 

1.         „Atvaļinājuma lielveikals” ir pircēju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 25.septembrim. Loteriju organizē SIA “NUKO”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40003875466, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010, faktiskā adrese: Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050, turpmāk Organizators.

2.         LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

Loterija norisinās internetveikalā www.nuko.lv.

3.         LOTERIJAS NORISES LAIKS:

Loterija norisinās no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 25.septembrim.

4.         BALVU FONDS:

Internetveikala www.nuko.lv dāvanu karte EUR 20,00 vērtībā – 9 gab., kopējā vērtība EUR 180,00, tai skaitā PVN;

1gab. Samsung ledusskapis, EUR 350.00 vērtībā*.

*balva, kas apliekas ar „PVN likuma” 143.1 pantu (īpašais PVN piemērošanas režīms „nodokļu apgrieztā maksāšana”.

Laimestu fonda kopējā vērtība: 603.50 EUR, ieskaitot PVN;

5.         PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

5.1.    Loterijā piedalās visi internetveikala www.nuko.lv reģistrētie lietotāji, kuri Loterijas norises laikā no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 24.septembrim plkst.23:59 vienā iepirkšanās reizē iegādājušies preces kopā par vismaz EUR 19,99 (deviņpadsmit eiro un 99 centi), piedalās internetveikala dāvanu karšu izlozē. Visi, kas vasaras laikā (no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 24. septembrim plkst.23:59) iepirkušies vismaz par EUR 19,99 vērtībā, bet nav laimējuši dāvanu karti, piedalās galvenās balvas Samsung ledusskapja izlozē 25.septembrī.

5.2.    Par katriem iztērētajiem EUR 19,99  (deviņpadsmit eiro un 99 centiem) pircējs tiek reģistrēts Loterijai. Reģistrācija notiek automātiski, izpildot Loterijas nosacījumus. Reģistrācijai tiek izmantoti portālā reģistrēto pircēju dati, kas norādīti reģistrētrētā lietotāja profilā.

5.3.    Viens Loterijas dalībnieks var izpildīt Loterijas nosacījumus un tikt reģistrēts Loterijai neierobežotu reižu skaitu, tā palielinot iespēju laimēt.

5.4.    Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, kas norādītas iepirkšanās portāla pircēja profilā.

 

6.         LOTERIJAS IZLOZES:

6.1.    Izlozes tiek veiktas 9 reizes: 24, 31.jūlijā, 7., 14., 21., 28.augustā, 4.,11.,18.septembrī tiek izlozēta viena no nuko.lv dāvanu kartēm EUR 20,00 vērtībā, bet 25.septembrī tiek izlozēts Samsung ledusskapis EUR 350,00 vērtībā.

6.2.    Katrā izlozē tiks izlozēts papildus 1 (viens) rezerves laimētājs gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti.

6.3.    Izloze notiks Loterijas pasūtītāja telpās plkst. 11 – Merķeļa ielā 21, 2.stāvā, Rīgā, LV-1050, SIA NUKO biroja telpās.

6.4.    Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Izloze tiks veikta ar speciālas programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, atlasot laimētāja reģistrāciju, kuri atbildīs kritērijam – iepirkšanās vienā pirkuma reizē vismaz pa EUR 19,99 vērtībā, izlozējot nuko.lv dāvanu karti un Samsung ledusskapi.

6.5.    Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 1 000 (viens tūkstotis pieci simti) dalībnieku. Kopā tiks izlozēti 10 laimētāji, laimesta varbūtība ir 1 pret 100.

6.6.    Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvas izlozi nodrošina iepirkšanās portāla www.nuko.lv administrācija.

6.7.    Balvas ieguvējs tiks publicēts mājas lapā www.nuko.lv izlozes dienā līdz plkst. 23:59.


 

 

7.         BALVU SAŅEMŠANA:

7.1.    Balvas saņemšana notiek pie Loterijas rīkotāja SIA “NUKO”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40003875466, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010, faktiskā adrese: Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050

7.2.    Lai saņemtu balvu, Loterijas laimētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība), kurā redzamie dati sakrīt ar uzvarētāja profilā norādītajiem datiem.

7.3.    Uzrādot 7.2.punktā minētos dokumentus, Loterijas laimētājs un Loterijas rīkotājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas  akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

7.4.    Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

7.5.    Balvas var saņemt līdz 2017.gada 15.oktobrim. Pēc 2017.gada 15.oktobra balvas vairs netiks izsniegtas.

7.6.    Ja Loterijas laimētājs līdz 2017.gada 15.oktobrim nav ieradies pēc balvas, Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas paliek Loterijas pasūtītāju īpašumā.

8.         Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus Loterijas uzvarētāja noteikšanai un to publicēšanai www.nuko.lv, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas uzvarētāja noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

9.         Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

10.     Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu citā veidā, kā paredzēts šajos noteikumos, netiek pieļauta. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuru laimētājs neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas.

11.     Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

12.     Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem SIA “NUKO”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40003875466, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57a-1, Rīga, LV-1010, faktiskā adrese: Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050  - līdz 2017.gada 15.oktobrim ar norādi Loterija „Atvaļinājuma lielveikals”, pilnībāizklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017.gada 15.oktobra, neizraisa juridiskas sekas.

13.     Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

14.     Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

15.     Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017.gada 17.jūlija līdz 2017.gada 25.septembrim, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

16.     Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „NUKO” darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

17.     Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.nuko.lv.

 

 

 

 

 

Lūdzu, uzgaidiet...